เกี่ยวกับเอสโซ่ สไมล์ส

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส

 1. โปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดรเวอร์ รีวอร์ดส์ (“โปรแกรม”) เป็นสิทธิเฉพาะของ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน และหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมแล้ว ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว (“สมาชิก”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และบริษัทอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า โปรแกรมนี้เปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย (Thai Residents) และมีผลใช้เฉพาะภายในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ร่วมโปรแกรมเท่านั้น (“สถานีบริการ”)
 2. โปรแกรมนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย หากมีข้อขัดแย้ง สมาชิกและบริษัทตกลงให้ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเป็นผู้พิจารณา
 3. สมาชิกที่ต้องการโอนคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์สไปยังบัตรบางจากกรีนไมลส์ ต้องลงทะเบียนบัตรเอสโซ่ สไมล์สที่ www.bcpspointconversion.com (“เว็บไซต์”)  ให้เรียบร้อยก่อน โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะสามารถโอนคะแนนได้
 1. บัตรเอสโซ่ สไมล์ส เป็นบัตรสิทธิประโยชน์ ไม่ใช่บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเรียกเก็บเงิน หรือบัตรที่สามารถนำมาชำระค่าสินค้าและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ การใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส จะถูกสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรที่ระบุไว้ในการสมัคร และได้รับการอนุมัติให้ออกบัตรจากทางบริษัทเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถนำบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ไปซื้อสินค้าหรือชำระค่าสินค้าในสถานีบริการได้ ในกรณีที่สมาชิกต้องการซื้อสินค้าในสถานีบริการ สมาชิกจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตอื่น ๆ ให้กับแคชเชียร์ที่สถานีบริการ อนึ่ง สิทธิประโยชน์ในบัตรเอสโซ่ สไมล์ส นี้ไม่สามารถโอนไปเป็นของสมาชิกผู้ถือบัตรท่านอื่นได้
 2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ของสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ผ่านทางหมายเลข 02-631-9999 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์) อนึ่ง บริษัทจะไม่รับผิดใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง หนี้สิน หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรม หรือการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่สมาชิกไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้บริษัททราบ
 3. บัตรเอสโซ่ สไมล์ส เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและจะต้องส่งคืนให้กับบริษัทโดยทันทีเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท โดยถือเป็นสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัทที่อาจพิจารณายกเลิกสมาชิกภาพ หรือโปรแกรม หรือการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องระบุเหตุผลและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. หากบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ของสมาชิกสูญหาย ชำรุด หรือเสียหาย สมาชิกจะต้องแจ้งให้ศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ทราบทันทีผ่านทางหมายเลข 02-631-9999 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์) โดยในกรณีบัตรสูญหาย บริษัทอาจพิจารณาออกบัตรทดแทนให้โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจากสมาชิก ในกรณีที่บัตรชำรุดหรือเสียหาย สมาชิกจะต้องมีบัตรบางจากกรีนไมลส์ และบริษัทจะทำการโอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์สที่เหลืออยู่ในบัตรที่สูญหายหรือชำรุดไปยังบัตรบางจากกรีนไมลส์
 5. สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ผ่านทางหมายเลข 02-631-9999 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์) ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิก ซึ่งจะถูกลบออกจากบัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติในทันทีที่สมาชิกแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
 6. การที่สมาชิกเข้าร่วมโปรแกรม และมีการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส จะถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สมาชิกทุกท่านมีสิทธิถือบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

 

การสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส

 1. สมาชิกจะต้องแสดงบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบแก่พนักงานที่สถานีบริการเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน ซึ่งเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะกำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการเป็นครั้งคราว (“ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ”) สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหากไม่ได้แสดงบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบต่อพนักงานก่อนการชำระเงินหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ การซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการจะไม่ได้รับคะแนนใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ จะได้รับแจ้งจากบริษัท
 2. บริษัทอาจจะให้คะแนนโบนัสเป็นครั้งคราวแก่สมาชิกที่มีการซื้อตรงตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคะแนนโบนัสดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไปในบัตรโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด
 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการกำหนด ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหรือปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้คะแนนหรือคะแนนโบนัส หรือจำนวนคะแนนที่จะได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ นอกจากนั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดบางประการสำหรับการใช้บัตร และ/หรือ จำนวนคะแนนที่สามารถสะสมในบัตรดังกล่าวได้ในหนึ่งวัน หรือในหนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน หรือในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความถี่ในการใช้บัตร และ/หรือ ปริมาณการซื้อที่จะได้รับคะแนน ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยไม่จำต้องคำนึงถึงชนิดหรือปริมาณของการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการที่เกิดขึ้นจริง
 4. ในกรณีที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการแล้ว แต่คะแนนสะสมไม่ได้ถูกบันทึกหรือบันทึกไม่ถูกต้อง สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อรวมทั้งใบเสร็จรับเงินตัวจริง เพื่อขอแก้ไขคะแนนตามการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการดังกล่าว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธการนำหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
 5. เมื่อบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ได้รับการบันทึกคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขของบริษัท สมาชิกจะได้รับสลิปบัตรสะสมคะแนนจากแคชเชียร์ ณ สถานีบริการ ซึ่งสลิปบัตรสะสมคะแนนดังกล่าว ถือเป็นหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและคะแนนสะสมที่มีอยู่ สลิปบัตรสะสมคะแนน จะมีรายละเอียดการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และคะแนนที่ได้ในครั้งนั้นและคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิก จะไม่มีการส่งใบแจ้งยอดรายเดือนไปให้สมาชิกแต่อย่างใด
 6. คะแนนในบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนของบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ใบอื่น หรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยหรือในนามของบริษัทเว้นแต่ จะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมซึ่งสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ
 7. คะแนนสะสมในบัตรจะหมดอายุไปในกรณีที่ไม่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการหรือไม่มีการได้รับคะแนนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับคะแนนครั้งล่าสุด ในกรณีดังกล่าว บัตรเอสโซ่ สไมล์ส อาจจะถูกยกเลิกและคะแนนสะสมอาจถูกตัดไปโดยอัตโนมัติตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
 8. บัตรเครดิตน้ำมัน (เอสโซ่ ฟลีทการ์ด) คูปองส่วนลด หรือโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่น ๆ จะไม่ได้รับการสะสมคะแนนภายใต้โปรแกรมนี้

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 1. สมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอและมีสิทธิตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด จะสามารถเปลี่ยน/แลกคะแนนเป็นของรางวัลที่บริษัทกำหนดได้ โดยมีรายการของรางวัลและเงื่อนไขข้อกำหนดในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ในรายการแลกของรางวัล (Rewards Redemption) ฉบับล่าสุด
 2. สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการของรางวัลที่สามารถแลกได้ โดยดูจากรายการแลกของรางวัล (Rewards Redemption) ในข้อ 19 ซึ่งข้อมูลเอกสารดังกล่าวจัดไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น แต่จะไม่มีผลเป็นการรับรองหรือรับประกันว่าจะมีของรางวัลให้แลกได้ครบทุกรายการตลอดเวลา และเนื่องจากบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการที่เป็นของรางวัลที่อยู่ในรายการแลกของรางวัลดังกล่าว บริษัทจึงไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันต่อสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เป็นของรางวัลดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของของรางวัลหรือความเหมาะสมต่อการใช้งานใด ๆ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่สมาชิกได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับของรางวัลที่เป็นสินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิต หากมีข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ท่านสมาชิกสามารถส่งไปถึงผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง
 3. เมื่อมีการแลกของรางวัล คะแนนของสมาชิกที่สะสมในบัญชีสมาชิกจะถูกหักออกตามจำนวนคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ในแลกของรางวัลที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ทำการแลกของรางวัล โดยจะหักคะแนนที่ได้รับในครั้งแรกก่อนตามลำดับ
 4. การขอแลกของรางวัลจากบริษัท จะต้องทำก่อนหรือในวันเดียวกันกับวันที่คะแนนจะหมดอายุ คะแนนสะสมที่หมดอายุที่ยังไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) จะถูกตัดออกจากบัญชีสะสมคะแนนของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
 5. ของรางวัลทุกรายการขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าคงเหลือ หากของรางวัลรายการใดไม่มีสินค้าเหลืออยู่หรือหมด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือสาเหตุใด บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนของรางวัลรายการที่ขอแลก เป็นสินค้าอื่นหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลรายการอื่นที่มีมูลค่าเดียวกัน หรือมีคุณภาพใกล้เคียงกันแทนของรางวัลรายการที่ขอแลกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. การแลกของรางวัลจะให้สิทธิแก่สมาชิกที่ทำการขอแลกรางวัลก่อนตามลำดับ โดยเมื่อมีการขอแลกรางวัลแล้ว จะไม่สามารถเพิกถอน เปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับคูปองจากโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ คะแนนที่ถูกหักออกไปจากบัญชีคะแนนของสมาชิกแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี
 7. แม้จะมีบทบัญญัติใด ๆ ในข้ออื่นที่ระบุไว้ขัดแย้งกับข้อนี้ หากบริษัทเห็นว่าของรางวัลเกิดความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากความประมาทหรือการกระทำโดยจงใจของสมาชิก บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เปลี่ยนของรางวัล โดยถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
 8. ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดที่จะสามารถมีได้ตามกฎหมาย บริษัทและตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บ การสูญหาย หรือความเสียหายในลักษณะใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายในทางอาญา ความเสียหายในเชิงลงโทษ และอื่นๆ) และไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการแลกรางวัล การจัดให้มีหรือการใช้ของรางวัล หรือจากการที่ของรางวัลสูญหาย ถูกโจรกรรมหรือถูกทำลายลงไป การเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต และฝ่ายต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาของรางวัลโดยตรง
 9. แม้จะมีบทบัญญัติใด ๆ ในข้ออื่นระบุไว้ก็ตาม และโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและการเยียวยาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสมออกจากบัญชีของสมาชิก หรือปฎิเสธการขอแลกของรางวัลต่าง ๆ หรือเรียกคืนของรางวัลที่ได้แลกไปแล้ว ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
  ก. มีข้อสงสัยว่าคะแนนจะถูกบันทึกหรือได้รับมาโดยการทุจริต
  ข. มีการให้คะแนนไปโดยเกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือด้วยเหตุอื่นๆ
  ค. คะแนนที่มาจากการทำรายการใดๆ ที่ถูกยกเลิก, เป็นโมฆะ หรือรายการที่ขอคืนเงินหรือ เรียกคืน และ
  ง. คะแนนที่มาจากการทำรายการซื้อสินค้าคงเหลือหรือสินค้าในสต๊อกโดยสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินงาน จัดการ หรือทำงานที่สถานีบริการ
 10. บริษัทมีสิทธิกำหนดและเปลี่ยน:
  ก. ของรางวัลตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการแลก/รับของรางวัล หรือแลกของรางวัลในเว็บไซต์ หรือในเอกสารอื่นๆ และ
  ข. คะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือระบุเหตุผลใดๆล่วงหน้า

การขอเปลี่ยนแปลง สถานะสมาชิก

 1. สมาชิกยอมรับและตกลงว่าบริษัทอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หรือระบุเหตุผลใด ๆ ในกรณีที่สมาชิกไม่ยอมรับข้อตกลงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ โดยแจ้งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า เอสโซ่ สไมล์ส ผ่านทางหมายเลข 02-631-9999 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์) ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ มิเช่นนั้น จะถือว่าสมาชิกยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

พันธมิตรทางการค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเชิญหรือยินยอมให้พันธมิตรอื่น ๆ เข้าร่วมโปรแกรม และในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ หรือข้อตกลงอื่น ๆ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกของรางวัล

การเปิดเผยข้อมูล

 1. บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในรูปแบบและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดรเวอร์ รีวอร์ดส์ หมวด 7 (การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม)
 2. หากสมาชิกมีการลงชื่อหรือลงทะเบียนสำหรับใช้บริการเฉพาะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม บริษัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อการบริการเฉพาะนั้น ๆ และตามคำประกาศเฉพาะ/การแจ้งเตือนฉบับเจาะจงที่เกี่ยวกับการบริการนั้น ๆ โดยคำประกาศ/การแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรม สไมล์ส ไดร์เวอร์ รีวอร์ดส์ นี้เมื่อได้มีการออกคำประกาศเฉพาะ/การแจ้งเตือนฉบับเจาะจงนั้น ๆ
 3. คำประกาศหรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่กล่าวถึงใน ข้อ 31 และ ข้อ 32 สามารถหาได้จากเว็บไซต์
 4. การเข้าเป็นสมาชิกในโปรแกรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม และ/หรือการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส สมาชิกต้องยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

ความปลอดภัยของบัตร

 1. สมาชิกจะต้องมีความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และเพื่อป้องกันการสูญหาย และเสียหายของบัตรเอสโซ่ สไมล์ส

ข้อยกเว้นการรับผิด

 1. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการเสี่ยงภัยและต่อการสูญหาย หรือ ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด ที่เกิดจากการเข้าเป็นสมาชิกในโปรแกรม และ/หรือ การใช้หรือการครอบครองบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย บริษัทไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบาดเจ็บ การตาย หรือการสูญหาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดกับสมาชิกที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ของสมาชิก และ/หรือ การใช้หรือการครอบครองบัตรเอสโซ่ สไมล์ส เว้นแต่การสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการกระทำผิดโดยเจตนาของบริษัท
 2. บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญหายของคะแนนสะสม หรือความเสียหาย/สูญหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด) ที่เป็นผลมาจากความชำรุด หรือความผิดพลาดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ใด ๆ หรือ การที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์กลับมาได้
 3. บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด) ที่เกิดกับสมาชิกที่เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือการละเลยใด ๆ ของผู้ดำเนินการสถานีบริการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน หรือผู้รับจ้าง หรือผู้ขายของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปฏิเสธการรับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือที่เกิดขึ้นจากข้อความ หรือการสื่อสารอื่นใดที่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากความชำรุด บกพร่อง หรือการขาดจำนวนของสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่จัดให้ โดยข้อพิพาท หรือคำเรียกร้องใด ๆ ที่สมาชิกอาจจะมีกับผู้ดำเนินการสถานีบริการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนหรือผู้รับจ้างหรือผู้ขายของบริษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของสมาชิกที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
 4. คำรับรองและการรับประกันทุกประการ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย และไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่น ที่เกี่ยวกับลักษณะ/สภาพ ความเหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสมหรือความปลอดภัยของสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส จะถูกยกเว้นและไม่รวมอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ตราบเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ยกเว้นได้
 5. โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ความรับผิดชอบใด ๆ ของบริษัทที่อาจจะมีต่อสมาชิกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของบัตร หรือการแลกของรางวัล ที่ไม่สามารถยกเว้นความรับผิดได้ หรือที่ซึ่งไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในที่นี้จะถูกจำกัด ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ให้เป็นเพียงการคืนคะแนนให้สมาชิกหรือค่าใช้จ่ายของของรางวัล ตามดุลยพินิจของบริษัท
 6. บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ความล่าช้า การสูญหายหรือความเสียหายทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่อาจเนื่องมาจากการชำรุดเสียหาย การล้มเหลวของอุปกรณ์หรือหน่วยประมวลผล หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรม สงคราม การกระทำของพระเจ้าหรือเหตุสุดวิสัย การล้มเหลวของระบบ และสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท
 7. บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ และความเสียหายอื่นใด) ที่เกิดกับสมาชิก เนื่องจากเหตุต่อไปนี้
  ก. ความล่าช้า หรือความผิดพลาดในการเปลี่ยนบัตร
  ข. การสูญหาย, การโจรกรรมหรือความเสียหายใด ๆ ของของรางวัลในระหว่างการจัดส่ง
  ค. ความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายของรางวัล ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในการจัดหาของรางวัล
  ง. คำสั่ง, ข้อความ การสื่อสารหรือผลกระทบใด ๆ ที่เกิดจากการเพิกถอน, การระงับ หรือข้อจำกัดต่างๆ ของการใช้บัตร และ
  จ. ความล้มเหลวหรือการละเลยในการแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม และหรือที่เกี่ยวกับการแลก/รับของรางวัล พันธมิตรทางการค้า, การซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และ คะแนนสะสมที่จะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

ข้อพิพาท

 1. การเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือการใช้บัตรใด ๆ จะถูกส่งถึงบริษัทโดยตรงเพื่อพิจารณาตัดสิน โดยคำตัดสินของบริษัทนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันสมาชิก และบันทึกต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันสมาชิก

การยกเลิก/สิ้นสุดโปรแกรม

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือสิ้นสุดโปรแกรมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ ดังนั้น คะแนนที่เหลือในบัตรจะเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้ได้ และบริษัทจะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของคะแนนดังกล่าว และไม่ต้องทำการชดเชยหรือชดใช้ด้วยวิธีอื่นใดให้กับสมาชิก และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับบริษัท โปรแกรมนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ดังนี้ สมาชิกจะต้องทำการโอนคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์สไปยังบัตรบางจากกรีนไมลส์ หรือ นำคะแนนสะสมไปแลกของรางวัลที่มีอยู่ก่อนวันสิ้นสุดโปรแกรมดังกล่าว

ข้อกำหนดอื่นๆ

 1. คำบอกกล่าว/การแจ้งใด ๆ ที่บริษัทมีถึงสมาชิก จะถือว่าได้มีการแจ้งแล้ว เมื่อได้มีการส่งไปตามที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ปรากฏในระบบ หรือแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือบัญชีที่สมาชิกได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือ Esso Smiles Connect หรือโดยวิธีการแจ้งให้ทราบที่สถานีบริการ
 2. ถึงแม้จะข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิและอำนาจของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) จะยังคงมีผลบังคับใช้และจะยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าจะมีการยกเลิก เพิกถอน สิ้นสุด หรือระงับของโปรแกรม หรือการใช้บัตร หรือการเข้าร่วมของสมาชิกในโปรแกรมก็ตาม
 3. ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดในโปรแกรมเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าจะเป็นโดยผลของกฎหมาย หรือกฎระเบียบหรือเหตุอื่น ๆ ใดก็ตาม ให้ส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั้นแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นของโปรแกรม และความโมฆะหรือการที่ไม่สามารถใช้บังคับได้ของบทบัญญัติดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติหรือเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ของโปรแกรม ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ทุกประการ
 4. ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและจะต้องอยู่นอกเหนือและไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันและหลังจากนี้ และที่มีขึ้นเป็นครั้งคราวระหว่างบริษัทและสมาชิก หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ อาจจะมีการระบุไว้ในการแจ้ง/สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่บริษัทมีถึงสมาชิกในแต่ละครั้ง
 5. การละเมิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคะแนนหรือการแลกรางวัล จะมีผลเป็นการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก การยกเลิกบัตร และการเพิกถอนคะแนนสะสมที่อยู่ในบัตร หรือ การเรียกรางวัลที่แลกไปแล้วคืน (หรือเรียกค่าเสียหายตามความเหมาะสม)
 6. บริษัทมีสิทธิอย่างเต็มที่ และโดยอิสระที่จะโอนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นี้ โปรแกรม ความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในบัตรเอสโซ่ สไมล์ส และ/หรือ บัญชีของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม รวมทั้ง สิทธิ และหน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกแต่อย่างใด