นโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดร์เวอร์ รีวอร์ดส์ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามนิยามด้านล่าง) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับเรา

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดร์เวอร์ รีวอร์ดส์ (“โปรแกรม”) ของเรา เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น เราขอให้ท่านทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยเราอาจมีประกาศเพิ่มเติมเพื่อแจ้งวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลที่เราได้รับเพิ่มเติมจากท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามด้านล่าง) โดยบริษัทสำหรับโปรแกรมในประเทศไทย

เราใช้คำบางคำที่ได้ถูกนิยามไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามที่ได้นิยามไว้ใน หมวดที่ 1 คำนิยาม

หมวดที่ 1 คำนิยาม
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และการทำงานของโปรแกรม บริษัทถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“บริษัทในเครือ” หมายถึง (ก) บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทแม่ของ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทแม่ของ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม (1) เป็นเจ้าของ หรือ (2) ควบคุม มากกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงหรือแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือตำแหน่งอื่นที่มีการทำงานที่คล้ายคลึงกัน (“บริษัทในเครือ”) และ (ค) กิจการร่วมทุนใดที่ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทแม่ของ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ มีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการทั่วไป
“ถูกประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการ หรือการดำเนินการเป็นชุดกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดการ การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับหรือเปลี่ยนแปลง การกู้คืน การให้คำปรึกษา การนำไปใช้ประโยชน์ การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน การเผยแพร่หรือการทำให้ปรากฏโดยประการอื่น การจัดเรียงหรือการจัดหมวดหมู่ การห้ามหรือจำกัด การลบทิ้ง หรือการทำลาย เป็นต้น
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่มีการระบุตัวตน หรือที่สามารถระบุตัวตนได้ (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “บุคคล”) โดยบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม เฉพาะอย่างยิ่ง โดยการอ้างถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ระบุตัวตนนั้น เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ตัวระบุออนไลน์ หรือโดยการอ้างถึงปัจจัยบ่งชี้เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่า ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางภายภาพ ทางสรีระ ทางพันธุกรรม ทางอารมณ์ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือทางสังคมของบุคคลนั้น
โปรแกรม เอสโซ่ สไมล์ส ไดร์เวอร์ รีวอร์ดส์ (“โปรแกรม”) นี้ เป็นของบริษัทการเข้าร่วมของบุคคลใดในโปรแกรมจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน และหลังจากบริษัทได้ทำการอนุมัติแล้ว การเข้าร่วมโปรแกรมของบุคคลดังกล่าว (“สมาชิก”) นั้น จะต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรม ซึ่งบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
การลงทะเบียนบัตรเอสโซ่ สไมล์ส การสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส เมื่อมีการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ร่วมรายการและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิง (การสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ร่วมรายการจะใช้ได้เฉพาะกับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส เท่านั้น) การแลกคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส และการโอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์สไปใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (“กิจกรรม”)

 

หมวดที่ 2 ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับโปรแกรมนี้ คือ
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

ประเทศไทย

 

หมวดที่ 3 ผู้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ส่งไปถึง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ส่งถึงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และสมาชิกที่ผู้ควบคุมข้อมูล ตามที่ได้ระบุไว้ใน หมวดที่ 2 ข้างต้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

หากท่านมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และต้องการที่จะลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม กรุณาส่งมอบความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมโปรแกรม

หมวดที่ 4 การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัทให้คำมั่นว่าจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานตามกฎหมายดังต่อไปนี้

 • เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมของบริษัท เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ เพื่อตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยของธุรกรรม เว้นแต่ ประโยชน์ดังกล่าวนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล และ/หรือ
 • มีความจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการตามโปรแกรมให้กับสมาชิก และ/หรือ
 • มีความจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม และ/หรือ
 • บุคคลนั้นได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่า

หมวดที่ 5 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะอธิบายตามตารางด้านล่างนี้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากสมาชิก ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลที่เราใช้ข้อมูลนั้น:

 

ลำดับที่

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลและใช้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

1.

เพื่อสร้างและรักษาสถานภาพบัญชีสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส และการบริหารจัดการการเข้าร่วมในโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของสมาชิก รวมไปถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

2.

เพื่อยืนยันตัวตนและการมีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมของสมาชิก

3.

เพื่อให้บริการและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกภายใต้โปรแกรม 

4.

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกเกี่ยวกับบัญชีเอสโซ่ สไมล์ส ของสมาชิกและการระงับชั่วคราว/ยกเลิกโปรแกรม และรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมทดแทน (ถ้ามี)

5.

เพื่อให้บริการทั่วไปแก่สมาชิกหรือบริการอื่น ๆ ที่สมาชิกร้องขอ

 

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ คำร้องขอ/คำติชม และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้ไว้

6.

เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับการออกแบบและการบริหารจัดการโปรแกรม และการวิจัยด้านการตลาด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเจาะจงโปรไฟลิ่งลูกค้า)

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ส่วนที่เลือกเข้าชมในเว็บไซต์ รายการที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเลือกเข้าชม

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่อ้างถึงในเอกสารนี้  ซึ่งได้ถูกแทนที่ด้วยนามแฝงหรือทำให้เป็นนิรนามแล้ว ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

ไอพีแอดเดรส (IP Address) (ที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน) ประเภทอุปกรณ์ ประเภทโดเมน ประเภทเบราว์เซอร์ (เช่น ไฟร์ฟ็อกส์ (Firefox), โครม (Chrome) หรือ อินเตอร์เน็ต เอ็กส์พลอเรอร์ (Internet Explorer)) วันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชม และรหัสบ่งชี้อัตลักษณ์ของไลน์ (LINE Unique Identity) ที่กำหนดสำหรับบัญชีไลน์ของท่าน

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น
แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ พิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำติชมใดซึ่งท่านได้ให้ด้วยความสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม

7.

เพื่อพัฒนาโปรแกรมโดยทั่วไป ปรับปรุงการให้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน หรือสิทธิประโยชน์และการให้บริการอื่นๆของบริษัทหรือผู้ดำเนินการสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิมแก่สมาชิกและลูกค้าท่านอื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การสำรวจทางการตลาด)

8.

เพื่อริเริ่มหรือวางแผนกิจกรรมทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย (ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันอื่น ๆ) ให้กับสมาชิกเป็นการทั่วไป หรือที่จัดให้กับสมาชิกบางท่านหรือทั้งหมดเป็นการเจาะจง

 

 

 

เมื่อบริษัทใช้ความยินยอมจากบุคคลเป็นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ในอนาคต สมาชิกที่ประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมต้องแจ้งเรา ณ ศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่สไมล์ส ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-631-9999 ระหว่างเวลา 9.00 – 18.00 (วันจันทร์-เสาร์) และเราจะดำเนินการเพื่อยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทและบุคคลที่สามให้ปฏิบัติงานแทนบริษัทและในการปฏิบัติงานแทนนี้ บริษัทและบุคคลที่สามเหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการส่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้แก่ท่านจำเป็นจะต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผ่านหรือใช้โดยบุคคลที่สาม
เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมและข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บผ่านสถานีบริการน้ำมัน เว็บไซต์ บริษัทได้เปิดเผย และ/หรือ ได้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทและบุคคลที่สามเพื่อปฏิบัติงานในนามของเรา ซึ่งรวมถึง การสร้างและการดูแลบัญชีเอสโซ่ สไมล์ส ของสมาชิก การบริหารจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมในโปรแกรมของสมาชิกนั้นที่ดำเนินอยู่โดยต่อเนื่อง การให้บริการแก่ลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำวิจัยด้านการตลาด การจัดเก็บ/การประมวลผลข้อมูล การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด/การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่น ๆ แก่บริษัท บริษัทและบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
ทุกครั้งก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการใด ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้ (1) ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับอนุญาตก่อน (2) จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้และตามคำสั่งจากบริษัทเท่านั้น (3) จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท (กรุณาอ่านรายละเอียดในหมวดที่ 12) และ (4) จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม
ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามรายอื่น  ซึ่งรวมถึง หน่วยงานที่มีอำนาจ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิมและหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง เช่น หากต้องมีการโอนข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท หรือเพื่อดูแลตามข้อร้องเรียนและการร้องขอจากบุคคลใด
หากมีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามหรือบริษัทในเครืออยู่นอกประเทศไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนข้อมูล ตามหมวดที่ 7 ข้างล่างนี้ จะนำมาใช้บังคับ นอกเหนือจากข้อกำหนดตามหมวดนี้

หมวดที่ 7 การโอนข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก และ/หรือ มอบหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ผู้ดำเนินการสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิมที่เข้าร่วมโปรแกรม บริษัทในเครือและบุคคลที่สามที่ให้บริการ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนด้านธุรกิจและการประกอบกิจการ หรือด้านการตลาด การวิจัย การจัดเก็บ/ประมวลผลข้อมูล การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ ไอที การชำระเงิน หรือบริการอื่นแก่บริษัทและบริษัทในเครือ (ต่อไปจะเรียกทั้งหมดรวมกันว่า บุคคลที่สามตามที่ระบุ”) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ข้างต้น

 

 

หมวดที่ 8 ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทพยายามรักษาให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลนั้น บริษัทต้องพึ่งพาเจ้าของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ท่านควรแจ้งให้บริษัททราบเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้มีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 9 ความปลอดภัยและการรักษาความลับ

บริษัทมีมาตรการป้องกันที่เพียงพอในด้านการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมิได้ถูกทำลายโดยมิได้ตั้งใจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การใช้ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ขัดต่อกฎหมายในทุกรูปแบบในโปรแกรมของเรา

หมวดที่ 10 สิทธิในการเข้าถึงและการแก้ไข การลบ และการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม การจำกัด และการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายที่ใช้บังคับอาจให้สิทธิแก่ท่านในการรับรู้วิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาอยู่ สิทธิดังกล่าวนี้มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่านหากท่านประสงค์ที่จะเพิกถอน สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ สิทธิคัดค้านการประมวลผล เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุผลต่าง ๆ สำหรับสถานการณ์นั้น หรือสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิเช่นเดียวกันในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อทำให้ท่านมีและสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์ของท่านสำหรับการใช้บริการอื่นใดโดยไม่มีอุปสรรคต่อความสามารถในการใช้งานนั้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นเป็นการเฉพาะ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่สไมล์ส ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-631-9999 ระหว่างเวลา 9.00–18.00– (วันจันทร์-เสาร์)

 

หมวดที่ 11 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่กำหนดให้ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกหรือทำให้เป็นนิรนาม เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของสมาชิก:

 • โดยไม่ชักช้าเมื่อสมาชิกร้องขอให้ลบบัญชีข้อมูลส่วนตัว หรือเมื่อบอกเลิกสมาชิกภาพ หรือ
 • ภายใน 3 เดือน หลังจากที่สมาชิกติดต่อกับบริษัทครั้งสุดท้าย การติดต่อกับบริษัทครั้งสุดท้าย หมายถึงรายการใดรายการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • ไม่มีรายการซื้อน้ำมันโดยใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส ในการสะสมแต้ม เป็นระยะเวลา 36 เดือนติดต่อกัน
  • ไม่มีการโอนคะแนนสะสมของบัตรพันธมิตรมาเป็นคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส เป็นระยะเวลา 36 เดือนติดต่อกัน
  • ไม่มีการทำกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการเพิ่มคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส เป็นระยะเวลา 36 เดือนติดต่อกัน

ในทุกกรณี บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกนานกว่ากำหนดหากมีเหตุผลทางกฎหมาย (เช่น อายุความตามที่กฎหมายกำหนด) หรือข้อบังคับใดให้ดำเนินการดังกล่าว หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทบังคับให้บุคคลที่สามตามที่ระบุซึ่งอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทยและที่ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน

หมวดที่ 12 การใช้ระบบตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
บริษัทไม่ใช้ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ เว้นแต่ (1) จำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างบุคคล และบริษัทในเครือของ (2) กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้สามารถทำเช่นนั้นได้ หรือ (3) ได้รับความยินยอมโดยแจ้งชัดจากบุคคล
ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ หมายถึง การตัดสินที่มีผลทางกฎหมายต่อบุคคล หรือที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล และที่ใช้ระบบสำหรับการประมวลผลโดยอัตโนมัติเท่านั้น (คือ ไม่มีบุคคลใดเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจแต่ประการใด) ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีเจตนาเพื่อประเมินบุคคลสำหรับบางประเด็น บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลนั้น

 

หมวดที่ 13 ข้อสงสัยและข้อร้องเรียน
บริษัทให้สัญญาว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีอยู่และที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-631-9999 ระหว่างเวลา 9.00–18.00 (วันจันทร์-เสาร์)
หรือส่งข้อความถึง :
สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำประเทศไทย
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
3195/21-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประเทศไทย

 

หมวดที่ 14 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อเราเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นในหน้าเว็บไซต์นี้ และระบุวันที่มีการแก้ไขด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ขอให้ท่านเข้าไปอ่านนโยบายความเป็นส่วนนี้โดยสม่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ